Przejdź do treści

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Zadania Sekcji Epidemiologii

Zadania Sekcji Epidemiologii

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestru zakażeń  i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego.
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 • Nadzór w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.
 • Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 • Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi .
 • Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 • Przyjmowanie prób do badań bakteriologicznych w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi.

 • Nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych oraz stosowania procedur mających na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 • Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne.
 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką preparatami szczepionkowymi.
 • Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 • Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.