Przejdź do treści

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

Zadania Sekcji Higieny Pracy

Zadania Sekcji Higieny Pracy

Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.

Sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy w zakresie:

  • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
  • rozpoznania środowiska pracy pod kątem występujących w nim czynników szkodliwych dla zdrowia: chemicznych, fizycznych, biologicznych;
  • substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, w tym podczas prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
  • gromadzenia informacji o zamierzonym użyciu szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, przemysłowych lub diagnostycznych;
  • utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
  • kontroli przestrzegania przez wprowadzających do obrotu i stosujących w działalności zawodowej przepisów dotyczących:

- substancji chemicznych i ich mieszanin;
- produktów biobójczych;
- prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3;
- detergentów.

Ponadto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych  tzw. ,,dopalaczy”.