Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Telefon kontaktowy do

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie

(22) 756-46-20

(22) 756-43-33

czynny w godzinach 7.30-15.00

Telefon alarmowy czynny całą dobę

609-299-647

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem: 800-190-590 - czynna całą dobę.
 Jednocześnie PPIS w Piasecznie prosi o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Informacje dotyczące koronawirusa można znaleźć również na dole strony oraz w zakładkach: "Koronawirus", "Aktualności" i "Komunikaty"

 

 

DYREKTOR  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRÓBKI DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO. POWYŻSZE BADANIA MOŻNA WYKONAĆ W ZESPOŁACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO.
PONADTO DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA, OBSŁUGA INTERESANTÓW BĘDZIE PROWADZONA ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, TELEFONICZNIE LUB PO UPRZEDNIM, TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY W SIEDZIBIE PSSE W PIASECZNIE, CHYLICE UL. DWORSKA 7.
DYREKTOR  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE WRÓCIŁY Z REGIONU, GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS LUB MIAŁY KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ, LUB OBSERWUJĄ U SIEBIE OBJAWY TAKIE JAK: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, POWINNY POWIADOMIĆ O TYM TELEFONICZNE STACJĘ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB ZGŁOSIĆ SIĘ DO ODDZIAŁU OBSERWACYJNO – ZAKAŹNEGO SZPITALA.
WSZELKIE ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ TELEFONICZNE, POD NASTEPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W PIASECZNIE: (22) 746-46-20, (22) 756-43-33, 609-299-647 LUB POD NR. TELEFONU ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO NAJBLIŻSZEGO SZPITALA (22) 335-53-32 LUB (22) 335-52-65

 

Informacje dla osób przyjeżdżających do Polski:

LINK do informacji na stronach ZUS, na temat świadczenia chorobowego dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10.00-12.00

 

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05

telefon: (22) 756-46-20 lub (22) 756 43 33

piaseczno@psse.waw.pl

 adres skrytki na ePUAP: /pssepiaseczno

 link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pssepiaseczno

 

TELEFON ALARMOWY 

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

 

 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński, gminy:

Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Aktualności

!!! BADANIA NA NOSICIELSTWO !!!

Od dnia 16 marca 2020r. aż do odwołania badania na nosicielstwo pałeczek w kierunku Salmonelli i Shigelli NIE będą przyjmowane. W celu wykonania badań należy kontaktować się z najbliższym  ZOZ.

Czytaj więcej

Informacje dla osób przyjeżdżających do Polski:

LINK do informacji na stronach ZUS, na temat świadczenia chorobowego dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat PPIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z dnia 28-03-2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu piaseczyńskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.03.2020r.

  • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 373 / (24)
  • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 399/(1)
  • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 /(0)
  • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 15 / (1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Czytaj więcej

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),

 zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,

 przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,

 stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

 śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

MPWIS - Apel

Czytaj więcej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

 

1)    Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2)    Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

3)    Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

4)    Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

5)    Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

6)    Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.

7)    Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.

8)    Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9)    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

10)Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.